جاماییکا

Category:

Description

نوشیدنی سرد ترکیبی از پوره آلبالو، آب آلبالو، آب گازدار و آب لیموترش و یخ