شاه توت آلبالو

Description

شیر و بستنی و شاتوت و آلبالو