شیر قهوه (ترک)

Description

نوشیدنی گرم ترکیبی از شیر و قهوه و شکر