استوایی

Category:

Description

نوشیدنی سرد ترکیبی از میوه و آیمیوه های استوایی و یخ